หญ้าแฝก นานา ประโยชน์ 0981979498

ขายหญ้าแฝก ราคาถูกๆ เก็บเงินปลายทาง ต้นละ 30สต.รวมค่าส่ง และค่าเก็บเงินปลายทาง มีเรทดังนี้*1000ต้น 600บาท*2000ต้น 900บาท*3000ต้น 1400บาท*4000ต้น 1700บาท*5000ต้น 2100บาท*6000ต้น 2600บาท*7000ต้น 3100บาท*8000ต้น 3400บาท*9000ต้น 3900บาทเรท 10000ต้น ขึ้นไปต้นละ...

การขยายพันธุ์หญ้าแฝกลุ่ม

การขยายแม่พันธุ์ คือ การนำแม่พันธุ์หญ้าแฝกที่มีลักษณะดีมาทำการขยายเพิ่มปริมาณทั้งการปลูกลงดิน ปลูกลงถุงพลาสติกขนาดใหญ่ หรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ส่วนการขยายพันธุ์กล้าหญ้าแฝก คือการนำหน่อที่ได้จากการขยายแม่พันธุ์มาเพาะชำ เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ ได้แก่ กล้าในถุงพลาสติกขนาดเล็ก และกล้าหญ้าแฝกแบบรากเปลือย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้1.การขยายแม่พันธุ์หญ้าแฝก1.1การขยายพันธุ์ในแปลงขนาดใหญ่ เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีการชลประทานและระบายน้ำดี สามารถปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ โดยไม่ต้องยกร่องก็ได้ การเตรียมต้นพันธุ์โดยแยกหน่อจากกอ นำมาตัดใบให้เหลือความยาว 20 เซนติเมตร และตัดรากให้สั้นแช่ในระดับน้ำสูง 5 เซนติเมตร เป็นระยะเวลา...

ประโยชน์หญ้าแฝกลุ่ม

ประโยชน์ของหญ้าแฝกลุ่ม  1. ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ    1. ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน    2. แถวหญ้าแฝกช่วยกักเก็บตะกอนดิน    3. ลดความแรงของน้ำที่ไหลบ่า    4. ช่วยกักเก็บน้ำไว้ในดินและพื้นที่ตอนบน    5. ลดการสูญเสียธาตุอาหารพืชจากพื้นที่2. ด้านฟื้นฟูและปรับปรุงดิน    1. เพิ่มอินทรียวัตถุแก่ดิน       ...

https://youtu.be/GcLGnBFobKY

https://youtu.be/2HxgYhbnZNQ